AdminLTELogo
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ปฏิทินการนำเข้าข้อมูล
การนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานผลปฏิบัติงาน Performance Report System : PRS
1. ข้อมูลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. รายงานเงินคงเหลือของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
สรุปการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

190

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

141

โรงเรียนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

131

โรงเรียนที่รายงานเงินคงเหลือ

รายละเอียด
สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกรายด้าน
สถิติการรายงาน
เดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน (โรง) รายงานเงินคงเหลือ (โรง)
ตุลาคม 256688 80
พฤจิกายน 2566106 81
ธันวาคม 256699 81
มกราคม 2567109 92
กุมภาพันธ์ 2567113 121
มีนาคม 256794 108
เมษายน 256733 88
พฤษภาคม 256774 63