AdminLTELogo
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
วันพุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ปฏิทินการนำเข้าข้อมูล
การนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานผลปฏิบัติงาน Performance Report System : PRS
1. ข้อมูลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. รายงานเงินคงเหลือของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
สรุปการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

190

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

132

โรงเรียนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

100

โรงเรียนที่รายงานเงินคงเหลือ

รายละเอียด
สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกรายด้าน
สถิติการรายงาน
เดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน (โรง) รายงานเงินคงเหลือ (โรง)
ตุลาคม 256684 51
พฤจิกายน 2566100 52
ธันวาคม 256693 51
มกราคม 2567102 65
กุมภาพันธ์ 2567106 94
มีนาคม 256789 63