AdminLTELogo
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
วันศุกร์ ที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
สรุปการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

190

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

More info

92

โรงเรียนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

16

โรงเรียนที่รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกรายด้าน
PRS CPM3
สถิติการรายงาน
เดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน (โรง) รายงานเงินคงเหลือ (โรง)
ตุลาคม 256661 7
พฤจิกายน 256666 6
ธันวาคม 256660 7
มกราคม 256762 11
กุมภาพันธ์ 256748 8
มีนาคม 25674 1