AdminLTELogo
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
วันอังคาร ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
ปฏิทินการนำเข้าข้อมูล
การนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานผลปฏิบัติงาน Performance Report System : PRS
1. ข้อมูลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. รายงานเงินคงเหลือของสถานศึกษาประจำเดือน นำเข้าข้อมูลไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
สรุปการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

190

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

101

โรงเรียนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

25

โรงเรียนที่รายงานเงินคงเหลือ

รายละเอียด
สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกรายด้าน
PRS CPM3
สถิติการรายงาน
เดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน (โรง) รายงานเงินคงเหลือ (โรง)
ตุลาคม 256666 7
พฤจิกายน 256672 7
ธันวาคม 256664 9
มกราคม 256769 13
กุมภาพันธ์ 256763 11
มีนาคม 256713 6